Aanvaarding van voorwaarden

De door Techne IT Solutions bvba geleverde diensten zijn onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Techne IT Solutions bvba behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. U kunt de meest gangbare versie van de gebruiksvoorwaarden lezen door te klikken op de koppeling 'Gebruiksvoorwaarden' onder aan onze webpagina's.

Beschrijving van diensten

Op de website van Techne IT Solutions bvba vindt u een reeks hulpmiddelen, waaronder ontwikkeltools, downloadzones, communicatiefora en productinformatie (samen 'Diensten'). De Diensten, met inbegrip van alle updates, verbeteringen, nieuwe functies en/of de toevoeging van welke nieuwe webmiddelen dan ook, zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden.

Persoonlijke en niet-commerciële gebruiksbeperking

Tenzij anders vermeld, zijn de diensten uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag dan ook niet overgaan tot het wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, vertonen, weergeven, publiceren, in licentie geven, creëren van afgeleide werken uit, overdragen of verkopen van welke informatie, software, producten of diensten dan ook die uit de Diensten zijn verkregen.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Zie de privacyverklaring met betrekking tot de inzameling en het gebruik van uw gegevens.

Specifieke kennisgeving voor op deze website beschikbare software

Alle software die voor downloads ter beschikking wordt gesteld vanuit Diensten ('Software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van Techne IT Solutions bvba en/of haar leveranciers. Het gebruik van de Software is onderhevig aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker, indien van toepassing, die bij de Sofware is gevoegd of erbij is ingesloten ('Licentieovereenkomst'). Een eindgebruiker kan Software waarbij een Licentieovereenkomst is gevoegd of ingesloten pas installeren als hij of zij instemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.

De Software wordt uitsluitend ter beschikking gesteld om te worden gedownload voor het exclusieve gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de Licentieovereenkomst. Elke reproductie of herverdeling van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst, is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot strenge civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen met alle beschikbare middelen worden vervolgd.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERVERDELING UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DERGELIJKE REPRODUCTIE OF HERVERDELING UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN DOOR DE LICENTIEOVEREENKOMST DIE DE SOFTWARE VERGEZELT.

DE SOFTWARE IS, ALS DIT AL HET GEVAL IS, UITSLUITEND GEWAARBORGD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE ZOALS GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST TECHNE IT SOLUTIONS BVBA HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE VAN DE HAND, INCLUSIEF ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AANGAANDE VERHANDELBAARHEID - EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR -, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR UW GEMAK KAN TECHNE IT SOLUTIONS BVBA EVENTUEEL, ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTVERLENING OF IN HAAR SOFTWAREPRODUCTEN, TOOLS EN VOORZIENINGEN BESCHIKBAAR STELLEN VOOR GEBRUIK EN/OF DOWNLOAD. TECHNE IT SOLUTIONS BVBA DOET GEEN ENKELE TOEZEGGING MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN OF OUTPUT DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE TOOLS EN VOORZIENINGEN. U WORDT GEACHT DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN TE RESPECTEREN WANNEER U GEBRUIKMAAKT VAN DE TOOLS EN VOORZIENINGEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD DOOR DE DIENSTEN, OF AANWEZIG ZIJN IN TECHNE IT SOLUTIONS BVBA- SOFTWAREPRODUCTEN.

Beperkte rechten
Alle software die vanuit de diensten wordt gedownload voor of namens de Verenigde Staten van Amerika, zijn agentschappen en/of bemiddelaars ('Amerikaanse overheid'), is voorzien van Beperkte Rechten. Gebruik, duplicatie of vrijgave door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan beperkingen zoals vermeld onder subparagraaf (c)(1)(ii) van de Rights in Technical Data and Computer Software (DFARS 252.227-7013) of subparagrafen (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software - Restricted Rights (CFR 52.227-19, Titel 48), indien van toepassing. De fabrikant is Techne IT Solutions bvba Corporation, One Techne IT Solutions bvba Way, Redmond, WA 98052-6399, V.S.

Specifieke kennisgeving voor op deze website beschikbare documenten

Het is toegestaan documenten (zoals white papers, persberichten, datasheets en veelgestelde vragen) van de Diensten te gebruiken op voorwaarde dat (1) de onderstaande copyrightinformatie in alle exemplaren wordt vermeld en dat zowel de copyrightinformatie als deze toestemming worden vermeld, (2) het aanwenden van dergelijke documenten van de Diensten uitsluitend is bestemd voor informatief en niet-commercieel gebruik, en dat ze niet gekopieerd noch gepost zullen worden op een netwerkcomputer of verspreid via welk medium ook en (3) geen enkel document hoe dan ook wordt gewijzigd.

Geaccrediteerde onderwijsinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, en openbare en privéscholen, mogen de documenten downloaden en reproduceren voor verspreiding in het klaslokaal. Voor verspreiding buiten de klasomgeving is schriftelijke toestemming vereist. Het gebruik voor enig ander doeleinde is bij wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot strenge civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen met alle beschikbare middelen worden vervolgd.

Het ontwerp of de lay-out van de website Techne IT Solutions bvba.com of een andere website die eigendom is van Techne IT Solutions bvba of door Techne IT Solutions bvba wordt beheerd, in licentie is gegeven of wordt gecontroleerd, valt niet onder de documenten die hierboven zijn genoemd. Onderdelen van de Techne IT Solutions bvba-websites zijn beschermd door wetten aangaande 'trade dress', handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere, en mogen niet geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst. Geen enkel logo, geluid of beeld van welke Techne IT Solutions bvba-website ook mag worden gekopieerd of heruitgezonden, tenzij Techne IT Solutions bvba hiervoor uitdrukkelijke toestemming verleent.

TECHNE IT SOLUTIONS BVBA EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS DOEN GEEN BINDENDE UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE DIE IS OPGENOMEN IN DE DOCUMENTEN EN VERWANTE GRAFIEKEN DIE VOOR WELK DOEL OOK ZIJN GEPUBLICEERD ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN. AL DERGELIJKE DOCUMENTEN EN VERWANT BEELDMATERIAAL WORDEN ZONDER ENIGE GARANTIE 'IN DE HUIDIGE STAAT' GELEVERD. TECHNE IT SOLUTIONS BVBA EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE VAN DE HAND, INCLUSIEF ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID - EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR -, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

IN GEEN GEVAL ZIJN TECHNE IT SOLUTIONS BVBA EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN INFORMATIE VANUIT DE DIENSTEN.

DE DOCUMENTEN EN VERWANT BEELDMATERIAAL DIE OP DE DIENSTEN ZIJN GEPUBLICEERD, KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. DE HIERIN OPGENOMEN INFORMATIE KAN PERIODIEK WORDEN GEWIJZIGD. TECHNE IT SOLUTIONS BVBA EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS KUNNEN TEN ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA'S DIE HIERIN ZIJN BESCHREVEN.

Kennisgevingen omtrent op deze website beschikbare software, documenten en diensten

In geen geval zijn Techne IT Solutions bvba en/of haar respectieve leveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of enige andere schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of een andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van de Software, documenten, voorziening van of ontstentenis van levering van Diensten, of informatie vanuit de Diensten.

Member account, wachtwoord en beveiliging

Indien voor een van de diensten van u wordt verlangd dat u een account opent, volgt u de registratieprocedure en verschaft u ons actuele, volledige en correcte gegevens zoals gevraagd middels het desbetreffende registratieformulier. Ook kiest u hierbij een wachtwoord en een gebruikersnaam.

U draagt volledige verantwoordelijkheid voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die uit hoofde van uw account worden ondernomen. U stemt ermee in Techne IT Solutions bvba meteen op de hoogte te brengen in geval uw account ongeoorloofd mocht zijn gebruikt of wanneer er anderszins inbreuk op de beveiliging plaatsvindt.

Techne IT Solutions bvba is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door derden, met of zonder uw medeweten. U kunt daarentegen aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat Techne IT Solutions bvba of een andere partij zou lijden als gevolg van het gebruik van uw account of wachtwoord door derden. U mag zelf andermans account nooit gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar van de account.

Geen onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde bij uw gebruik van de diensten geldt dat u de diensten niet zult aanwenden voor welk doeleinde ook dat onwettig is of door deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen wordt verboden. U mag de Diensten niet aanwenden op een manier die een Techne IT Solutions bvba-server, of een netwerk dat daarmee is verbonden, zou kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overladen of aantasten, of zou kunnen interfereren met het gebruik en het profijt van de Diensten door derden.

Het is u niet toegestaan te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een dienst, andere accounts, computersystemen of computernetwerken die met een Techne IT Solutions bvba-server of -dienst zijn verbonden, hetzij door hacking of wachtwoordmining, hetzij door andere middelen. U mag geen materiaal of informatie (trachten te) verkrijgen via een kanaal dat niet bewust middels de Diensten beschikbaar is gesteld.

Gebruik van diensten

De diensten kunnen e-maildiensten, bulletin board services, chatzones, nieuwsgroepen, fora, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, fotoalbums, file cabinets en/of andere uitwisselings- en communicatievoorzieningen omvatten die zijn ontworpen om u in de gelegenheid te stellen met anderen te communiceren (één 'communicatiedienst' en meerdere 'communicatiediensten').

U stemt ermee in de communicatiediensten uitsluitend te gebruiken om berichten en materiaal te posten, te versturen en te ontvangen die betamelijk zijn en, indien van toepassing, verwant zijn met de communicatiedienst in kwestie. Zo stemt u bij wijze van - niet-beperkend - voorbeeld ermee in dat wanneer u van de communicatiediensten gebruikmaakt, u het volgende achterwege zult laten:

 • De communicatiediensten aanwenden in het kader van enquêtes, wedstrijden, piramideconstructies, kettingbrieven, junkmail, spam of andere duplicatieve of ongewenste berichten (commercieel of anderszins).
 • Belasteren, beschimpen, bestoken, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen schenden (zoals het recht op privacy en publiciteit).
 • Het publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, belasterende, obscene, onzedelijke of onwettige onderwerpen, namen, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden, of anderszins ter beschikking stellen, die beelden, foto's, software of andere materialen bevatten die zijn beschermd door intellectuele eigendomswetten, bijvoorbeeld - niet-beperkend - wetten met betrekking tot de auteursrechten en handelsmerken (of door het recht op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daartoe bezit of beheert, of de vereiste toestemming hebt verkregen om zulks te doen.
 • Gebruikmaken van materiaal of informatie, waaronder beelden en foto´s, die ter beschikking worden gesteld door de Diensten op een manier die inbreuk maakt op rechten van derden aangaande auteursrechten, handelsmerken, patenten, industriële geheimen of andere eigendomsrechten.
 • Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden of andere gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van een computer of het eigendom van een derde in de weg kunnen staan.
 • Adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor zakelijke doeleinden te kopen of te verkopen, tenzij de communicatiediensten dergelijke berichten expliciet toestaan.
 • Een bestand downloaden dat is gepost door een andere gebruiker van een communicatiedienst en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het bestand op deze wijze niet wettelijk gereproduceerd, vertoond, opgevoerd en/of verspreid mag worden.
 • Informatie vervalsen of wissen met betrekking tot het beheer van auteursrechten, zoals auteurstoekenningen, wettelijke of andere geijkte kennisgevingen of eigendomsaanduidingen, of labels aangaande de oorsprong of bron van software, of ander materiaal dat is opgenomen in een geüpload bestand.
 • Andere gebruikers in hun gebruik beperken of hen verhinderen om de communicatiediensten te gebruiken en er hun voordeel mee te doen.
 • Gedragscodes of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn voor elke specifieke communicatiedienst.
 • Informatie omtrent derden oogsten of anderszins inzamelen, inclusief e-mailadressen.
 • Geldende wetten en voorschriften schenden.
 • Een valse identiteit gebruiken met de bedoeling anderen te misleiden. Een gebruikersmap van de diensten, of andere gebruikers- of gebruiksinformatie of een deel ervan aanwenden, downloaden of anderszins kopiëren of aan een persoon of entiteit bezorgen (al of niet tegen vergoeding).

Techne IT Solutions bvba is niet verplicht om de communicatiediensten te bewaken, maar behoudt zich het recht voor materiaal na te kijken dat naar de communicatiediensten is gepost en naar eigen goeddunken materiaal te verwijderen. Techne IT Solutions bvba behoudt zich het recht voor u de toegang tot één of alle communicatiediensten ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden ook te ontzeggen.

Techne IT Solutions bvba behoudt zich ten allen tijde het recht voor, naargelang Techne IT Solutions bvba dat nodig acht, om informatie vrij te geven om te voldoen aan wetten, voorschriften, wettelijke procedures of vragen van de overheid, of om informatie of materiaal, deels of volledig, naar eigen goeddunken bij te werken, te weigeren of te verwijderen.

Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie omtrent uzelf of uw kinderen vrijgeeft in een communicatiedienst. Techne IT Solutions bvba controleert noch onderschrijft de content, berichten of informatie die in de communicatiediensten worden gevonden en verwerpt dan ook specifiek elke aansprakelijkheid betreffende de communicatiediensten en eventuele acties die zouden kunnen voortvloeien uit uw deelname aan welke communicatiedienst ook.

Managers en hosts zijn geen gemachtigde Techne IT Solutions bvba-woordvoerders en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijk die van Techne IT Solutions bvba. Materiaal dat naar de communicatiediensten wordt geüpload, kan onderhevig zijn aan geposte beperkingen met betrekking tot gebruik, reproductie en/of verspreiding; u bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen indien u materiaal downloadt.

Materiaal aan Techne IT Solutions bvba bezorgd of gepost op welke Techne IT Solutions bvba-site dan ook

Techne IT Solutions bvba eist het eigendom niet op van het materiaal dat u Techne IT Solutions bvba verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of post, uploadt, aanvoert of verzendt naar een dienst of verwante diensten om door het grote publiek of leden van publieke of privé-communities te worden bekeken (één 'bijdrage' en meerdere 'bijdragen').

Door uw bijdrage te posten, te uploaden, aan te voeren of te verzenden ('Posten'), verleent u Techne IT Solutions bvba, haar aangesloten ondernemingen en noodzakelijke sub-licentiehouders echter de toestemming om uw inzending te gebruiken binnen het kader van hun internetactiviteiten (inclusief, zonder beperking, alle Techne IT Solutions bvba-diensten), met inbegrip maar zonder beperking van de licentierechten voor het kopiëren, verspreiden, doorgeven, publiekelijk vertonen, publiekelijk opvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en herformatteren van uw bijdrage, het publiceren van uw naam in verband met uw bijdrage en het recht tot het verlenen van een sub-licentie aan elke leverancier van de diensten.

Met betrekking tot het gebruik van uw bijdrage zoals hierin voorzien, zal geen enkele vergoeding worden uitbetaald. Techne IT Solutions bvba is geenszins verplicht om uw bijdrage te posten of te gebruiken en Techne IT Solutions bvba kan elke bijdrage ten allen tijde naar eigen goeddunken verwijderen.

Door een bijdrage te posten, garandeert en verklaart u dat u alle rechten tot uw bijdrage zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden bezit of anderszins controleert, met inbegrip maar zonder beperking van alle rechten die u nodig hebt om de bijdrage te bezorgen, te posten, te uploaden, in te brengen of voor te leggen.

Naast de hierboven vermelde garantie en verklaring garandeert en verklaart u door het posten van een bijdrage die beelden, foto's, afbeeldingen of anderszins, deels of volledig, grafische elementen bevat ('beelden'), (a) dat u de eigenaar bent van de auteursrechten voor dergelijke beelden of dat de eigenaar van de auteursrechten voor deze beelden u de toestemming heeft verleend om zulke beelden of content en/of beelden die erin zijn vervat consequent te gebruiken in lijn met de manier en de doeleinden van uw gebruik en zoals anderszins toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden en de Diensten, (b) dat u de rechten bezit die nodig zijn om de licenties en sub-licenties toe te kennen die in deze gebruiksvoorwaarden worden beschreven en (c) dat eenieder die, voor zover van toepassing, op deze beelden wordt afgebeeld, zijn toestemming heeft verleend voor het gebruik van de beelden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, inclusief, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, de verspreiding, publieke vertoning en reproductie van de beelden.

Door beelden te posten verleent u (a) aan alle leden van uw privé-community (voor elk beeld dat beschikbaar is voor leden van de privé-community) en/of (b) aan het grote publiek (voor elk beeld dat waar ook op de Diensten beschikbaar is, elders dan in een privé-community) de toestemming om uw beelden aan te wenden in verband met het gebruik, zoals toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, van welke dienst ook (met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking, het maken van afdrukken en geschenkitems die zulke beelden bevatten), en inclusief, zonder beperking, een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om uw beelden te kopiëren, te verspreiden, door te geven, publiekelijk te vertonen, publiekelijk op te voeren, te reproduceren, te redigeren, te vertalen en te herformatteren zonder dat uw naam aan de beelden is verbonden, en het recht om de rechten in sub-licentie te geven aan elke leverancier van de Diensten.

De licenties die in het voorgaande zijn toegekend voor beelden, worden beschouwd als opgezegd wanneer u de beelden volledig uit de diensten hebt verwijderd, op voorwaarde dat de opzegging geen invloed zal hebben op licenties met betrekking tot de beelden die zijn toegekend voordat u bent overgegaan op de volledige verwijdering van de beelden. Met betrekking tot het gebruik van uw beelden zal geen vergoeding worden uitbetaald.

Kennisgevingen en procedure voor het aanklagen van copyrightschendingen

Overeenkomstig Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2), moeten kennisgevingen van mogelijke schendingen van het auteursrecht worden verzonden naar Service Provider's Designated Agent. AANVRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD. 
Zie Kennisgevingen en Procedure voor aanklachten vanwege schending van het auteursrecht.

Links naar sites van derden

VIA DE KOPPELINGEN IN DEZE ZONE KUNT U DE TECHNE IT SOLUTIONS BVBA-WEBSITE VERLATEN. DE WEBSITES WAARNAAR DE KOPPELINGEN VERWIJZEN, WORDEN NIET DOOR TECHNE IT SOLUTIONS BVBA BEHEERD EN TECHNE IT SOLUTIONS BVBA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD VAN DERGELIJKE WEBSITES NOCH VOOR KOPPELINGEN DIE DAAROP VOORKOMEN, OF VOOR WIJZIGINGEN AAN DE WEBSITES OF UPDATES VAN DE WEBSITES. TECHNE IT SOLUTIONS BVBA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR WEBCASTING OF ENIGE ANDERE VORM VAN OVERDRACHT DIE VANUIT EEN GEKOPPELDE WEBSITE PLAATSVINDT. TECHNE IT SOLUTIONS BVBA BIEDT U DEZE KOPPELINGEN UITSLUITEND AAN VOOR UW GEMAK; VERMELDING VAN EEN KOPPELING IMPLICEERT NIET DAT DE WEBSITE DOOR TECHNE IT SOLUTIONS BVBA WORDT ONDERSCHREVEN.

Beleid voor het ongevraagd voorleggen van ideeën

TECHNE IT SOLUTIONS BVBA OF HAAR MEDEWERKERS AANVAARDEN GEEN ONGEVRAAGDE IDEEËN, WAARONDER NIEUWE RECLAMECAMPAGNES, NIEUWE PROMOTIES, NIEUWE PRODUCTEN OF TECHNOLOGIEËN, PROCESSEN, MATERIAAL, MARKETINGPLANNEN OF NIEUWE PRODUCTNAMEN, NOCH WORDEN DEZE IN OVERWEGING GENOMEN. VERZEND GEEN ORIGINELE CREATIES, MONSTERS, DEMO'S OF ANDER WERK.

DIT BELEID HEEFT UITSLUITEND TOT DOEL OM MOGELIJKE MISVERSTANDEN OF CONFLICTEN TE VERMIJDEN IN HET GEVAL DE PRODUCTEN OF MARKETINGSTRATEGIEËN VAN TECHNE IT SOLUTIONS BVBA GELIJKENISSEN ZOUDEN VERTONEN MET IDEEËN DIE AAN TECHNE IT SOLUTIONS BVBA WORDEN VOORGELEGD. VERZEND NIET ONGEVRAAGD IDEEËN NAAR TECHNE IT SOLUTIONS BVBA OF IEMAND BIJ TECHNE IT SOLUTIONS BVBA. INDIEN U HET UITDRUKKELIJKE VERZOEK OM GEEN IDEEËN EN MATERIAAL OP TE STUREN NEGEERT EN TOCH TOT VERZENDING OVERGAAT, KAN TECHNE IT SOLUTIONS BVBA NIET GARANDEREN DAT UW IDEEËN EN MATERIAAL VERTROUWELIJK EN ALS UW EIGENDOM ZULLEN WORDEN BEHANDELD.

Verklaring inzake auteursrecht (copyright) en veelgestelde vragen

© 2010 Techne IT Solutions bvba Corporation. Alle rechten voorbehouden.

De onderstaande tekst dient uitsluitend ter informatie en vormt geen juridisch advies. Als u juridisch advies nodig hebt, kunt u contact opnemen met een advocaat of een bureau voor rechtshulp.

Wat is copyright (auteursrecht)?
De wet op het auteursrecht beschermt oorspronkelijke werken, zoals websites, boeken, muziekstukken, schilderijen, foto's en video's. Een werk is 'oorspronkelijk' als het elementen bevat die door u zijn gemaakt en niet van anderen zijn geleend. Als u een oorspronkelijk werk creëert, bent u de auteur en daarmee de eigenaar van het auteursrecht. Als eigenaar van het auteursrecht mag u bepalen hoe anderen van uw werk gebruik kunnen maken.

Als u bijvoorbeeld een scenario voor een film schrijft, hebt u het recht (en kunt u anderen dit recht onthouden) om dit scenario te kopiëren, met anderen te delen ('te distribueren'), een film of boek van uw scenario te maken (een 'afgeleid werk') of uw scenario in het openbaar op te voeren als toneelstuk of film. U mag deze rechten ook verkopen of er afstand van doen. Met andere woorden, u kunt het recht om van het scenario een film te maken, aan een filmstudio verkopen.

Als u gebruikmaakt van het auteursrecht van iemand anders zonder diens toestemming, maakt u inbreuk op de exclusieve rechten van de auteur en is er sprake van schending van het auteursrecht. Als u een nieuw werk creëert en delen van werken van anderen daarin opneemt (zoals een bestaande foto, lange citaten uit een boek of een 'loop' uit een muziekstuk), moet u dus de eigenaar zijn van de elementen die u leent of moet u toestemming hebben deze elementen te mogen gebruiken. Is uw scenario bijvoorbeeld gebaseerd op een populaire tv-serie, dan moet u toestemming verkrijgen om de elementen die u uit de serie leent, te mogen gebruiken.

Juridisch gezien, is auteursrecht iets anders dan eigendom of bezit. Als u een fysiek object aanschaft, zoals een film op dvd, 'bezit' u het fysieke object. U verkrijgt echter niet de eigendom over het auteursrecht van de inhoud van de film (dus de rechten om kopieën te maken, te distribueren, afgeleide werken te creëren, in het openbaar voorstellingen te geven of de film te vertonen). Het feit dat u in het fysieke bezit bent van de dvd, geeft u niet automatisch het recht de dvd te kopiëren of met anderen te delen.

Als u uw eigen film maakt, bevat deze film mogelijk allerlei elementen waarop copyright berust. Dus als u een film wilt maken op basis van uw scenario, moet u ofwel alle elementen erin zelf creëren of u moet over toestemming beschikken om de elementen die u leent, te gebruiken. Houd bijvoorbeeld rekening ermee dat er ook copyright kan berusten op foto's of kunstwerken die aan de muur van uw decors hangen en op de muziek op de soundtrack (zelfs als u de cd of mp3 bezit). U mag dergelijke werken met auteursrecht niet in uw film opnemen zonder toestemming.

Enkele andere zaken om in het oog te houden:

 • Als een werk geen copyrightvermelding bevat (bijvoorbeeld © 2006 Techne IT Solutions bvba Corporation), betekent dit niet dat het werk zich in het publieke domein bevindt. Het copyrightteken hoeft over het algemeen niet expliciet te worden vermeld om toch van kracht te zijn.
 • Als een werk gemakkelijk toegankelijk is op internet of elders, betekent dit niet dat u het werk overal kunt gebruiken. Kijk of u de gebruiksvoorwaarden kunt vinden, zoals van Creative Commons, die een uitleg bevatten van de gebruiksmogelijkheden van werken op internet.

Bevindt het werk zich niet in het publieke domein?
Als een werk gemakkelijk toegankelijk is, betekent dit niet automatisch dat het zich in het 'publieke domein' bevindt. Auteursrecht heeft een tijdsbeperking: het is niet eeuwigdurend. Als een werk zich in het publieke domein bevindt, betekent dit dat het auteursrecht is verlopen. Op dat moment mag iedereen vrijelijk beschikken over het werk zonder toestemming van de auteur.

Vaststellen of op een werk nog auteursrechten berusten, kan echter ingewikkeld zijn, vooral omdat wetten op auteursrechten van land tot land verschillen. En zelfs als het auteursrecht op een werk is verlopen, moet u voorzichtig zijn met het gebruik van een werk in het publieke domein. Een boek kan zich bijvoorbeeld wel in het publieke domein bevinden, maar het kan toch verboden zijn het hele boek van kaft tot kaft te scannen en op internet te plaatsen. De versie van het boek die u daarvoor gebruikt, kan bijvoorbeeld nieuw auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten, zoals illustraties op de kaft of voetnoten.

Wat is 'fair use' (redelijk gebruik)?
Onder bepaalde omstandigheden is het soms toegestaan om gebruik te maken van oorspronkelijke werken zonder dat er toestemming is verleend door de houder van het copyright. Het kan echter ingewikkeld zijn om vast te stellen wanneer dergelijk gebruik is toegestaan, omdat de wet vaak niet eenduidig is geformuleerd en bovendien van land tot land verschilt.

In de Verenigde Staten bestaat er een rechtsbeginsel dat 'fair use' (redelijk gebruik) wordt genoemd. 'Fair use' vormt in sommige gevallen een uitzonderingsbepaling op het auteursrecht. Onder deze bepaling mag een documentairemaker bijvoorbeeld heel korte stukjes van films, muziek of nieuwsberichten gebruiken waarop auteursrecht berust, zonder toestemming van de copyrighthouder te vragen. Het is echter ingewikkeld om in te schatten of er sprake is van redelijk gebruik, omdat er vier verschillende factoren in overweging moeten worden genomen. Het antwoord op de vraag of er sprake is van redelijk gebruik, is meestal niet onweerlegbaar.

Veel andere landen gebruiken het begrip 'redelijk gebruik' dan ook niet, maar kennen andere uitzonderingen op het auteursrecht, zoals het citaatrecht. Het aantal en soort uitzonderingen verschilt per land, maar vaak voorzien deze uitzonderingen in de mogelijkheid materiaal te gebruiken zonder dat toestemming is verleend door de auteur, voor activiteiten zoals onderzoek zonder winstoogmerk, onderwijs, nieuwsberichten of privéstudie.

Als uw inschatting of materiaal zonder toestemming mag worden gebruikt, onjuist is, wordt u mogelijk straf- of civielrechtelijk vervolgd en kunt u verplicht worden een schadevergoeding te betalen. Als u vragen hebt over het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, wordt u aangeraden contact op te nemen met een juridisch adviseur.

Wat gebeurt er als u auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming uploadt naar een van onze websites?
Wij zijn wettelijk verplicht video's, muziek, foto's of ander materiaal dat u naar een website van Techne IT Solutions bvba uploadt, te verwijderen als wij ervan op de hoogte zijn dat dit materiaal inbreuk maakt op het auteursrecht van anderen. Als u denkt dat we materiaal dat u hebt geüpload per abuis hebben verwijderd, omdat u de auteur bent of over toestemming beschikt, kunt u ons daar natuurlijk ook van op de hoogte brengen. Tot slot is het zo dat als u herhaaldelijk inbreukmakend materiaal uploadt, wij uw account zullen beëindigen en is het mogelijk dat u strafrechtelijk of civielrechtelijk zult worden vervolgd. Respecteer daarom de auteursrechten van anderen.

En hoe zit het als mijn materiaal zich zonder mijn toestemming op een website van Techne IT Solutions bvba bevindt?
Als u meent dat uw auteursrechten worden geschonden door materiaal op een website van Techne IT Solutions bvba, vragen wij u dit te melden. Als u ons de hier genoemde informatie verstrekt, zorgen wij ervoor dat de werken waarvan u het copyright bezit van de website worden verwijderd.

Ik wil mijn materiaal best met anderen delen, maar...
Bij veel van onze websites en services kunt u materiaal dat u hebt gecreëerd, zoals video's, muziek en foto's, met anderen delen. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat uw materiaal niet zal worden misbruikt als u het online met anderen deelt, kunt u overwegen het beschikbaar te stellen onder de bepalingen van een licentie van Creative Commons.

Creative Commons-licenties vormen een gemakkelijke manier om aan anderen duidelijk te maken hoe zij uw creaties mogen gebruiken en onder welke voorwaarden. U kunt Creative Commons-licenties aan uw voorkeuren aanpassen. Deze licenties worden automatisch gegenereerd zodra u een online formulier invult. In het formulier staan vragen zoals of het werk alleen mag worden gebruikt voor doeleinden zonder winstoogmerk en of het werk mag worden gewijzigd. Op die manier zijn er allerlei soorten licenties mogelijk. Een licentie 'met naamsvermelding' houdt bijvoorbeeld in dat anderen uw werk op allerlei verschillende manieren mogen gebruiken, zolang ze uw naam maar vermelden als de houder van het copyright.

Creative Commons is continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe licenties die voldoen aan de behoeften van creatieve mensen zoals u. Zie de website van Creative Commons voor meer informatie of voor het opstellen van een Creative Commons-licentie.

Wat moet ik doen als ik niet wil dat mijn website wordt doorzocht door een bot (ook wel crawler of spider genoemd)?
De zoekservices van Techne IT Solutions bvba (MSN Search en Bing) houden zich aan de Robots Exclusion Standards (standaard voor uitsluiting van bots). Dit betekent dat u kunt bepalen welke pagina's mogen worden opgenomen in een index van een Techne IT Solutions bvba-zoekengine en hoe regelmatig Techne IT Solutions bvba-bots uw website mogen bezoeken. Ga naar http://help.live.com/help.aspx?mkt=nl-NL&project=wl_webmasters voor informatie over hoe u dit kunt doen of voor meer informatie over de manier waarop Techne IT Solutions bvba omgaat met webcrawling en indexering van websites.

WAT KOST UW MIGRATIE?

Bekijk meteen wat uw migratie naar Office 365 kost. Geen euro meer.

berekenen

GRATIS PROEF ABONNEMENT

Probeer Office 365 meteen uit, 1 maand gratis!

gratis proef