Office365experts.be is onderdeel van Techne IT Solutions. Techne IT Solutions bvba heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Techne IT Solutions bvba worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.techne.be en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Techne IT Solutions bvba enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Techne IT Solutions bvba behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Techne IT Solutions bvba en dat door de loutere mededeling van informatie aan Techne IT Solutions bvba, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Techne IT Solutions bvba.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Techne IT Solutions bvba middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Techne IT Solutions bvba worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Techne IT Solutions bvba onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Techne IT Solutions bvba ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Techne IT Solutions bvba inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Techne IT Solutions bvba treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Techne IT Solutions bvba voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Techne IT Solutions bvba nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Techne IT Solutions bvba.

Techne IT Solutions bvba behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Techne IT Solutions bvba behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Techne IT Solutions bvba.

Techne IT Solutions bvba draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Techne IT Solutions bvba, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Techne IT Solutions bvba in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Techne IT Solutionsof die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Techne IT Solutions kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van een bestelling of vraag.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Techne denkt dat het een bijdrage levert voor de klant.

6. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door Techne IT Solutions bvba aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

Techne IT Solutions bvba heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

Techne IT Solutions bvba eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze privacy disclaimer kan u bekomen via info@techne.be

WAT KOST UW MIGRATIE?

Bekijk meteen wat uw migratie naar Office 365 kost. Geen euro meer.

berekenen

GRATIS PROEF ABONNEMENT

Probeer Office 365 meteen uit, 1 maand gratis!

gratis proef